DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
VNINDEX VNINDEX
932.66
14.36 (1.56 %)
VN30 VN30
922.18
11.64 (1.28 %)
HNX30 HNX30
257.64
3.12 (1.23 %)
HNXINDEX HNXINDEX
109.29
1.27 (1.17 %)
VNINDEX-1 VNINDEX-1
921.13
2.83 (0.31 %)
VNINDEX-2 VNINDEX-2
930.78
12.48 (1.36 %)
VNINDEX-3 VNINDEX-3
932.66
14.36 (1.56 %)
VNINDEX-PT VNINDEX-PT
932.66
14.36 (1.56 %)
VN100 VN100
878.94
8.46 (0.97 %)
VNSML VNSML
880.45
0.36 (0.04 %)
VNMID VNMID
1018.70
6.81 (0.67 %)
VNALL VNALL
880.57
7.77 (0.89 %)
VNCOND VNCOND
1052.56
10.28 (0.99 %)
VNCONS VNCONS
938.57
-1.37 (-0.15 %)
VNENE VNENE
648.48
7.56 (1.18 %)
VNFIN VNFIN
774.77
21.79 (2.89 %)
VNHEAL VNHEAL
1240.93
11.43 (0.93 %)
VNIND VNIND
837.79
4.37 (0.52 %)
VNIT VNIT
893.43
11.47 (1.30 %)
VNMAT VNMAT
980.81
14.29 (1.48 %)
VNREAL VNREAL
923.33
-4.59 (-0.49 %)
VNUTI VNUTI
734.16
12.95 (1.80 %)
VNXALL VNXALL
1318.63
12.02 (0.92 %)
UPCOM UPCOM
54.24
0.68 (1.26 %)
HNXFFINDEX HNXFFINDEX
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXLCAP HNXLCAP
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXMSCAP HNXMSCAP
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXFIN HNXFIN
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXMAN HNXMAN
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXCON HNXCON
0.00
0.00 (0.00 %)
HNX30TRI HNX30TRI
254.52
0.00 (0.00 %)